Dari Taman Eden ke Yerusalem Baru

 

 2000 TAHUN ZAMAN ROHULKUDUS

Permulaan zaman Rohkudus ditandai dengan peristiwa besar di Yerusalem  yaitu pencurahan  Rohkudus  pada 120 murid. Mereka mengalami pencurahan Rohkudus dengan suatu tanda adanya angin bertiup dengan lidah-lidah api nampak dan mereka  bertutur dalam bahasa Rohkudus sebagaimana yang diilhamkan oleh Rohkudus. Kisah Rasul 2 :1-4 . Roh Tuhan bekerja dari zaman ke zaman yaitu:

 1. Pada zaman Bapa,  Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air (Kejadian 1:2).
 2. Pada zaman Anak, Roh Tuhan berada di atas kepala (Lukas 2:25).
 3. Pada Zaman Rohkudus, Roh Kudus hinggap pada manusia yaitu dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus dan bertutur dalam bahasa roh, sesuai dengan ilham Roh, Kisah Rasul 2:1-5, I Korintus 3:16, I Korintus 6:19.

Pada Zaman Rohkudus, pencurahan Roh terus terjadi untuk melengkapi gerejaNya diseluruh Dunia. Sebab Rohkudus membaptis, memenuhi, memberikan karunia-karunia, jawatan pada gerejaNya untuk melengkapi gereja dalam membangun tubuh Kristus. Kisah Rasul 1:5, 2:1-4, I Korintus 12:1-11, 12-31, Epesus 4:11-12.

Kunci keselamatan di Zaman Rohkudus adalah pertobatan, memberi diri dibaptis dengan air dan menerima karunia Roh Kudus. Sebagaimana ketika Petrus berkotbah, maka orang banyak bertanya : Apa yang mereka harus  perbuat ? Maka Petrus yang dipercayakan pemegang kunci kerajaan Sorga membuka kunci keselamatan sebagaimana yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2:36-38.

Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti,bahwa Allah telah membuat Yesus,yang kamu salibkan itu,menjadi Tuhan dan Kristus.

Ketika mereka mendengar hal itu,hati mereka sangat terharu,lalu mereka bertanya pada petrus dan rasul-rasul yang  lain:Apakah yang harus kami perbuatsaudara-saudara?

Jawab Petrus pada mereka: Bertobatlah dan hendaklah kamu masing masing memberi dirimu dibabtis dalam nama Yesus  Kristusuntuk pengampunan dosamu,maka kamu akan menerima Karunia Rohkudus.Kisah para Rasul 2:36-38.

Dengan bertobat dan memberi diri dibaptis dan memperoleh karunia Rohkudus, adalah hukum keselamatan pada zaman Rohkudus, dan keselamatan untuk semua bangsa. Jelas bahwa keselamatan di Zaman Bapa hanya dengan percaya, iman di tambah dengan sunat dan keselamatan hanya perorangan dan keluarga. Sedangkan keselamatan pada Zaman Anak adalah melakukan hukum Taurat dengan syaratnya dan di akhiri dengan baptisan air oleh Yohanes Pembaptis, adalah keselamatan untuk satu bangsa saja.

Pada awal Zaman Rohkudus, Petrus telah membangun gereja awal  bersama Rasul-rasul lainnya dengan tiga ketentuan dasar pembangunan gereja yaitu bertobat, dibaptis dengan air dan beroleh Anugrah Rohkudus. Maka mereka membaptis 3000 orang yang percaya dan bertobat. Demikian juga Petrus dan Yohanes  menumpang tangan pada orang Samaria yang bertobat dan yang  telah dibaptis  oleh  Pilipus (Kisah Rasul 8).Dan ketika mereka menumpangkan tangan pada orang-orang samaria itu, lalu mereka menerima Rohulkudus. Demikian juga Rohkudus dicurahkan pada Kornelius atas perintah Tuhan dan dengan Petrus menumpang tangan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus (Kisah Rasul 10). Pauluspun menumpangkan tangan pada 12 murid Yohanes dan mereka penuh dengan Roh Kudus dan beroleh karunia nubuatan (Kisah para Rasul 19:1-7). Petrus dan Paulus berhasil membangun Gereja Hujan Awal sampai dewasa rohani yaitu bertunangan dengan Kristus, II Korintus 11:2I, Petrus 2:9-10.

Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu Ilahi.Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu Laki-Laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.II Korintus 11:2

Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,imamat yang rajani,bangsa yang kudus,umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu membritakan perbuatan-perbuatanyang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada trangNya yang Ajaib: Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatNya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. I Petrus 2:9-10.

Dengan materi empat injil, rasul-rasul siap meneruskan pelayanan atas intruksi Yesus Kristus dengan metode : DAMAI SEJAHTRA BAGI KAMU sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu. Ia menghembusi mereka dan berkata TERIMALAH ROHKUDUS, Yohanes 20:19-23. Dan ketika mereka menunggu  janji itu, dan berkumpul di Yerusalem, ada kurang lebih 120 murid menerima Rohkudus. Terdengarlah dalam tiupan angin dan nampak lidah api hinggap pada mereka dan mereka berkata-kata dalam 17 bahasa. Inilah awal Zaman Rohkudus di mulai di Yerusalem. Dan murid-murid Gereja Hujan Awal berhasil membawa gereja sampai bertunangan dengan Kristus.(II Korentus 11:2) Demikian gereja terus dibangun pada zaman Rohkudus sampai Akhir zaman Rohkudus yaitu pencurahan secara penuh Rohkudus di dunia yang disebut KE GERAKAN BESAR selama tiga setengah tahun. Kemudian gereja diangkat di awan-awan yaitu gereja yang disempurnakan sebagai Penganten Kristus. Tetapi gereja yang tidak terbangun rohani mereka akan masuk pada zaman Antikris selama tiga setengah tahun. Daniel 9:27, Yeheskiel 37:7, Wahyu 11:2.

Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa.Pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan; dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan,sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpah yang membinaskan itu.Daniel 9:27

Lalu bernubuatlah aku seperti yang sudah dipesan kepadaku,maka sementara aku bernubuat  datanglah suatu bunyi,heran,maka adalah suatu gerakan besar dan segala tulang-tulang itu menghampirilah tulang kepada tulangnya.Yeheskiel 37:7 (Terjemahan bode)

Akhir dari zaman Rohkudus,akan berakhir sampai pada pesta Anak Domba Allah selama 75 hari diangkasa yaitu setelah Kebangkitan Pertama. Sebab setelah pesta 75 hari, turun memerintah selama 1000 tahun masa damai yaitu masuk pada hari ketujuh  Minggu Kejadian atau tahun ketujuh ribu dalam perhitungan Minggu Penebusan.

TIGA SETENGAH TAHUN 

GEREJA HUJAN AKHIR

Di akhir zaman Rohkudus ada dua peristiwa besar terjadi yaitu 3,5 tahun kegerakan besar dan 3,5 tahun zaman antikris. Kegerakan besar adalah pencurahan Rohkudus secara penuh sebab masa 3,5 tahun itu adalah masa Pemberitaan INJIL KERAJAAN dimasyurkan ke seluruh dunia, barulah sampai kesudahan alam. Matius 24:14, Matius 28:19-20.

Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan diseluruh Dunia,menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius24:14.                                                       

Karena itu pergilah,jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptis-lah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Rohkudus,dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28:19-20.

Pada 3,5 tahun Kegerakan Besar, pelayanan akan dipimpin oleh 12  Rasul  Gereja  Hujan Akhir. Sebagaimana Gereja Hujan Awal yang dipimpin oleh 12 Rasul yang diketuai oleh Petrus. Demikian juga rahasia pada makhota Penganten Kristus yang dilihat oleh Yohanes dipulau Patmos. Yaitu 12 bintang menjadi mahkota Penganten Perempuan  dalam  Wahyu12:1, adalah menunjuk pada 12 Rasul Gereja Hujan Akhir dan untuk menggenapi adanya 24 ketua-ketua dalam   Wahyu 4. Yaitu 12 Rasul Gereja Hujan Awal dan 12 Rasul Gereja Hujan Akhir. Dan gereja hujan akhirpun dipimpin oleh ketua Rasul Gereja Hujan Akhir dan  dibantu para Nabi,  Penginjil, Gembala dan Guru (Epesus 4:11-12).      

Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi,baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan  pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan,bagi pembengunan tubuh Kristus.Epesus 4:11-12.

Kelima jawatan  pada Kegerakan Besar akan membangun tubuh Kristus diseluruh dunia. Pada Kegerakan Besar kelompok-kelompok organisasi  gereja akan  dilebur menjadi organisme oleh arus kuat Rohkudus. Akan sangat luar  biasa pemakaian Tuhan  pada hamba- hambaNya dalam menyatukan organisasi gereja (Yeheskiel 37:15-18).Dan setelah gereja sempurna, maka gereja menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Penganten Laki-Laki, menyatu dengan Penganten Perempuan. Sebab Tuhan Yesus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh Kristus. Dengan menyatunya kepala gereja dengan anggota tubuh Kristus, berarti telah menjadi satu antara penganten laki-laki dengan penganten perempuan inilah yang disebut MENIKAH dengan Kristus. Peristiwa  pernikahan terjadi di bumi setelah gereja sempurna,yaitu diakhir Meterai IV dan awal Meterai V. Maka menyatulah tubuh Kristus dengan kepala yaitu jemaat dengan kepala gereja. Sedangkan gereja yang tidak  disempurnakan, tidak menikah atau menyatu dengan kepala gereja. Golongan gereja tersebut adalah:

 1. Gereja pemegang hukum Allah,Wahyu 12:17.a.
 2. Gereja pemegang saksi Kristus,Wahyu 12:17b.
 3. Gereja penganten yang tidak berisi Rohkudus, Matius 25:3.

Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu,lalu pergi memerangi ke turunan yang lain,yang MENURUTI HUKUM-HUKUM ALLAH dan MEMILIKI KESAKSIAN YESUS.Wahyu 12:17.

Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Matius 25:3.

Gereja yang sempurna menjadi mempelai, diangkat pada keangkatan   gereja Tuhan di awan-awan selama 1260  hari dan ke Pesta Anak   Domba Allah  di angkasa selama 75 hari. Kemudian memerintah bersama-sama dengan Kristus pada 1000 tahun masa Damai. Wahyu 12:6,14, Daniel 12:12, I Tesalonika 4:16-17.         

Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai seribu  tigaratus tiga puluh lima hari.Daniel 12:12—-1335 hari

Perempuan itu lari ke padang gurun,dimana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah,supaya ia dipelihara disitu seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.Wahyu 12:6——-1260 hari.

Keterangan : 1260 hari + 75 hari = 1335 hari. 1260 hari di awan-awan lalu ke Angkasa perta Anak Domba selama 75 hari. Maka genaplah yang dikatakan berbahagialah orang yang menanti-nanti sampai pada 1335 hari.(I Tesalonika 4:16-17, Wahyu 12:6,14, Wahyu 19:6-9. Daniel 12:12).

Sebab pada waktu tanda diberi,yaitu pada waktu penghulu malaekat berseru,dan sangkakala Allah berbunyi,maka Tuhan sendiri akanturun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus,akan lebih dahulu  bangkit.sesudah itu,kita yang hidup yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam AWAN menyongsong Tuhan di ANGKASA.Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.I Tesalonika 4:16-17.

Untuk membawa gereja menjadi sempurna pada 3,5 tahun Kegerakan Besar di seluruh dunia, Tuhan akan memakai hamba-hambaNya  luar  biasa  dengan  apa  yang   disebut  PELAYANAN  ROH.

Pelayan ini adalah pelayanan yang luar biasa sebab pelayanan Roh lebih luar biasa dari pelayanan di zaman Musa. II Korintus 3:6-8.

Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru,yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis,tetapi dari Roh,sebab hukum yang tertulis mematikan,tetapi Roh menghidupkan. Pe layanan yang memimpin kepada kematian,terukir dengan huruf pada loh-loh batu.Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya,waktu ia diberi kan.Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cermelang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya.Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai PELAYANAN ROH.II Korintus 3:6-8.

Kegerakan Besar adalah suatu gerakan penyatuan oleh kekuatan kuasa pemberitaan Firman pengajaran dan Roh dalam pembangunan tubuh Kristus sebagimana yang dikatakan Tuhan pada Yeheskiel dalam Yeheskiel 37.Sebab ketika Tuhan memerintahkan Yeheskiel bernubuat, maka terjadi suatu gerakan yaitu penyatuan tulang yang satu  dengan  yang lain. Dan dengan Yeheskiel  bernubuat lagi, maka daging membungkus tulang. Dan dengan bernubuat lagi, maka urat menyatu dan dengan bernubuat  lagi, maka  kulit  membungkusnya menjadi suatu tubuh. Kemudian Yeheskiel memanggil NAFAS HIDUP bertiup, maka   terbentuk suatu TENTARA BESAR, adalah gerakan GEREJA HIDUP. Sedangkan RUTE KEGERAKAN BESAR, digambarkan bagaikan air mengalir dari bait Allah (Yeheskiel 47).Yaitu mengalirnya air dari pintu timur kemudian ke utara dan menuju ke selatan dan berakhir di barat. Air mengalir menjadi sungai mulai dari mata kaki dalamnya sampai tak terarung lagi. Dan dimana air itu mengalir,maka semua makluk hidup menjadi   hidup. Inilah dasyatnya  PELAYANAN ROH dengan kekuatan kuasa Firman  membangun tubuh Kristus, maka air Rohkudus akan masuk  disemua sendi-sendi kehidupan manusia untuk memberi hidup. Menghancurkan benteng-benteng penghalang dengan  menghidup kan gerejaNya. Dan tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalangi arus ROHKUDUS KETIKA MASA KEGERAKAN BESAR. Karena masa penggenapan Firman yaitu INJIL KERAJAAN dimasyurkan ke seluruh dunia barulah sampai kesudahannya (Matius 24:14.Yesaya 59:19 ).

Maka orang akan takut pada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaanNya di tempat matahari terbit,sebab Ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit,yang didorong oleh NAFAS TUHAN.Yesaya 59:19.

Yesaya berbicara tentang nafas Tuhan adalah Roh Tuhan yang kuat, mendorong bagai arus deras yang mengalir ditempat sempit, dengan kemuliaan besar di timur.Yaitu tempat matahari bersinar dan orang akan takut pada nama Tuhan di barat yaitu tempat matahari terbenam. Yeheskiel mengatakan kekuatan nubuatan yang menggerakkan tulang-tulang dan membentuknya. Dengan air mengalir menjadi sungai tak terarung lagi. Paulus mengatakan suatu kemuliaan dalam kekuatan yang luar biasa pada pelayanan Roh.

PERISTIWA YANG TERJADI PADA KEGERAKAN BESAR

 1. Pelantikan 12 Rasul Gereja Hujan Akhir dan keempat Jawatan lainnya oleh Rohkudus melalui hamba-hambaNya. Kisah Rasul 13:1-3.
 2. Penganiayaan mulai berlangsung karena iblis marah dan terjadi pertarungan kuasa yaitu kuasa Tuhan melalui hamba-hambaNya dan kuasa iblis melalui nabi- nabinya. Iblis berusaha  mempengaruhi umat manusia dengan mujizat iblis. Yohanes 16:1-4a, Matius 24:23-24..
 3. Tembok-tembok pemisah gereja pecah dan gereja-gereja menyatu dan gereja dikendalikan oleh para rasul-rasul dalam membangun tubuh Kristus. Yeheskiel 37:15-22, Epesus 4:11-16.
 4. Penuaian besar-besar terjadi. Yohanes 4:32-42.
 5. Injil Kerajaan dimasyurkan diseluruh dunia yaitu pesta rohani terjadi besar-besaran diseluruh dunia menggenapi Matius 24:14. Injil  Kerajaan dimasyurkan  di seluruh dunia.
 6. Pemetraian 144.000. Penganten  yang siap  melahirkan anak laki-laki. Wahyu7: 8, Wahyu 12:1- 2, Wahyu14:1-5.
 7. Gereja disempurnakan tubuh, jiwa dan roh dan menyatu dengan Kristus. I Tesalonika 5:23.

PELANTIKAN 12 RASUL

GEREJA HUJAN AKHIR

Sebelum masuk pada Kegerakan Besar, maka Tuhan mempersiapkan hamba-hambanya dengan memangil, membentuk memenuhi mereka dengan materi-materi penganjaran.

Selama 3,5 tahun  hujan akhir, penuaian  besar  terjadi  dalam penyempurnaan  gereja  yaitu penyempurnaa  tubuh, jiwa dan roh (I Tesalonika 5:23).Bagi gereja yang disempurnakan akan menjadi penganten Kristus. Sedang gereja yang tidak disempurnakan, adalah golongan gereja bukan penganten. Dan ketika keangkatan gereja penganten, mereka akan tertinggal dan masuk pada  zaman Antikris selama 3,5 tahun. Ketiga golongan gereja tersebut adalah :

 1. Golongan gereja dewasa yang tidak memiliki minyak. Matius 25:3. golongan gereja mempunyai pelita adalah mempunyai Firman,tetapi tidak mempunyai minyak yaitu tidak memiliki minyak Rohkudus. Roma 8:9.
 2. Golongan gereja pemegang hukum Allah yaitu golongan gereja pemegang hukum Taurat.Wahyu 12:17.a.
 3. Golongan gereja pemegang saksi Kristus, yaitu golongan gereja yang percaya pada Kristus, tapi tidak bertobat dan tidak membangun rohaninya.Wahyu 12:17.b.

3 ½ tahun Kegerakan Besar berakhir pada perang antara Mikael dengan Naga yang disebut iblis,ketika lblis dikalahkan oleh darah Anak Domba dan dicampakkan kebumi dan tidak lagi berkuasa di udara, maka marahlah iblis sebab kekuasaannya telah dibatasi hanya dibumi dan dalam waktu 3,5 tahun. Kemudian ia pergi memerangi perempuan yang tertinggal yaitu gereja yang tidak terangkat, dan masuklah pada zaman antikris. Wahyu 12:7-18.

TIGA SETENGAH TAHUN

ZAMAN ANTIKRIS

Tiga setengah tahun zaman antikris, terjadi ketika Gereja Penganten  terangkat ke awan-awan (I Tesalonika 4:13-17)dan terjadi perang di langit yaitu perang antara malaekat (Mikhael) dengan naga tujuh kepala dan sepuluh tanduk yang disebut Iblis/setan dan naga kalah dan dicampakan ke bumi.(Wayu 12:7-9)                                                               

Maka timbullah peperangan di Sorga.Mikhael dan malaekat-malaekatnya berperang melawan naga itu,dan naga itu dibantu oleh malaekat-malaekatnya,tetapi mereka tidak dapat bertahan;mereka tidak mendapat tempat lagi di Sorga.Dan naga besar itu,si ular tua,yang disebut iblis atau  setan,yang menyesatkan seluruh dunia,dilemparkan ke bawa;ia dilemparkan ke bumi,bersama-sama dengan malaekat malaekatnya.Wahyu 12:7-9.

Dengan kekalahan Iblis/setan memberikan kekuasaan penuh pada Antikris, yaitu :

 1. Kekuatan setan diberikannya pada antikris.
 2. Takhta Setan diberikannya pada antikris. Wahyu 13:2.
 3. Kekuasaan besar diberikannya pada antikris.

Dengan kekuasaan demikian, maka antikris mulai berkuasa penuh dan ia pergi menyerang tiga golongan gereja yang tertinggal selama 3,5 tahun, sebab dunia telah dikuasai antikris. Wahyu 12:17, Matius25:3. Antikris adalah penguasa dunia dan ia menguasai sepenuhnya seluruh dunia, yaitu :

 1. Ekonomi dunia ( sistim ekonominya dengan lambang 666.)
 2. Politik dunia (Kekuasaan tunggal).
 3. Agama (dijadikan alatnya untuk menjadikan gereja sundal).

Dalam pembukaan Tujuh Meterai, zaman antikris berada pada meterai ketujuh (Wahyu 8:1-5.)Dan pada zaman antikris selama 3,5 tahun, ia menganiaya orang-orang kudus yaitu tiga golongan gereja    yang tertinggal (Wahyu 13:7, Wahyu 17:6).  Dan pada  zaman  antikris, adalah masa pembalasan Allah atas  penganiayaan orang-orang  per caya dengan Peniupan Tujuh Sangkakala dan Pencurahan Tujuh Bokor Murka Allah. Adalah jawaban permintaan darah-darah orang kudus yang diserukan sejak Habel yang dibunuh karena kebenaran. Wahyu  6:9-11, Kejadian 4:10.

Firman Nya:Apakah yang kau perbuat ini?Darah adikmu ini berteriak kepadaKu dari tanah.Kejadian 4:10.

Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus,dan untuk mengalakan mereka;dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku,dan umat dan bahasa dan bangsa.Wahyu 13:7.

 Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus.Wahyu 17:6.

 Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima,aku melihat dibawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena FirmanAllah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki.Dan mereka berseruh dengan suara nyaring, katanya: Berapalamakah lagi,ya penguasa yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam dibumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih,dan kepada mereka dikatakan,bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka,yang akan dibunuh sama seperti mereka.Wahyu 6:9-10.

Peniupan enam sangkakala berlangsung di awal zaman antikris yaitu malaekat pergi berdiri dekat mezbah yang menampung darah-darah orang kudus, sebangaimana yang dikatakan dalam Wahyu 6:9-11. Dan malaekat itu, membawa pedupaan emas dengan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas dihadapan takhta dan naiklah asap kemenyan itu  bersama-sama   dengan  doa   orang-orang kudus  dari  tangan  malaekat  itu;  kehadapan  Allah. Lalu  malaekat  itu   mengambil   pedupaan itu mengisinya dengan api dari mezbah itu dan melemparkan ke bumi maka meledaklahbunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Maka peniupan sangkakala di mulai dan bumi mengalami dampak dari peniupan sangkakala pertama sampai ketujuh.Wahyu 8:3-5.

Pada zaman antikris, Tuhan akan memberi tugas pada dua saksi yaitu Elia dan Musa untuk bernubuat bersama-sama dengan malaekat Gabriel membawa INJIL KEKAL selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Untuk melindungi tiga golongan gereja yang tertinggal dan umat manusia yang bertobat pada zaman antikris. Merekapun akan berperang melawan antikris dan kedua saksi ini berkuasa atas per kataan. Kedua saksi inilah yang meminta peniupan 7 sangkakala dan pencurahan 7 murka Allah. Yaitu Musa diberi kuasa untuk mengadakan mujizat di bumi. Sedangkan Elia diberi kuasa mengadakan mujizat di langit. Jadi Musalah yang meminta peniupan sangkakala dan Elia yang minta pencurahan murka Allah1.Wahyu 8:6-13, Wahyu 9:1-21, Wahyu 11:15-19, Wahyu 11:3, Wahyu 14:6, Wahyu 16:1-2.

Di zaman antikris, kekuasaannya dibantu oleh NABI PALSU  dan Pelacur Besar (pemimpin agama) yang telah menyeleweng sama dengan  Yudas Iskariot. Masing-masing pempunyai tugas yaitu :

 1. Antikris mengusai dunia politik yang akan berpusat di Yerusalem (Wahyu11:2, Daniel 9:27, II Tesalonika 2:1-12).
 2. Nabi palsu menguasai ekonomi dunia.Wahyu 13:11-18.
 3. Pelacur besar (pemimpin agama) akan menguasai agama Wahyu 17:1-18.

Disebut pelacur besar, karena ia adalah pezinah besar yaitu orang yang menyembah kepada Tuhan dan menyembah pada Iblis, Imamat 17:7.20:6-8.(Sebab orang percaya yang menyembah berhala adalah berxinah). Nabi palsu dan pelacur besar itu, diberi kuasa oleh antikris. Sebab itu nabi palsu digambarkan seperti anak domba yang bertanduk dua dan ia berbicara seperti seekor naga (Wahyu 13:11).Jelas nabi palsu bertutur atas kehendak Antikris. Dan nabipalsu menyerupai anak domba, tapi ia hanya mempunyai  dua tanduk. Se dangkan Anak Domba Allah mempunyai tujuh tanduk dan bermata tujuh. Wahyu 5:6.

 Dan aku melihar seekor binatang lain,keluar dari dalam Bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan dia berbicara seperti seekor naga.Wahyu 13:11

 Maka aku melihat ditegah-tengah takhta dan keempat makluk itu dan ditengah-tengah tua-tua itu,berdiri seekor Anak Domba seperti telah disembelih,bertanduk tujuh dan bermata tujuh:itulah ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh Bumi.Wahyu 5:6.

Demikian juga pelacur besar didukung sepenuhnya oleh antikris. Sebab itu, ia duduk di atas binatang  yang berkepala tujuh  dan sepuluh  tanduk adalah  kekuasaan antikris (Wahytu 17:1-3). Tugas dari pelacur besar adalah ia menajiskan orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus, supaya mereka  selain  menyembah atau percaya pada Tuhan, menyembah juga pada berhala. Dengan maksud apabila terjadi dua penyembahan, berarti mereka berzinah dan dinajiskan untuk menjadi permaisurinya antikris.

Dalam Wahyu  17:1-3,Perempuan atau pelacur besar itu, duduk di atas binatang merah ungu yang penuh tulisan nama-nama hujat dengan berkepala tujuh dan sepuluh tanduk adalah kekuasaan tujuhraja dalam dunia ini yang mendukung sepenuhnya pada perempuan itu, dan sepuluh tanduk adalah sepuluh raja yang memerintah bersama-sama dengan Antikris pada zaman antikris.

KETUJUH RAJA ITU ADALAH KETUJUH  PENGUASA DUNIA

 1. Mesir.
 2. Asyur
 3. Babel
 4. Madai farsi
 5. Gerika(Yunani)
 6. Romawi raya.
 7. Negara anglosaxon

Sedangkan kesepuluh raja yang memerintah bersama dengan antikris adalah sepuluh pemimpin negara-negara dunia belahan barat. Sebagaimana rahasia sepuluh mahkota yang ada pada tanduk naga. Dalam Wahyu 12:3, mahkota berada di tujuh kepala dan  setelah masuk pada zaman  antikris  (Wahyu 13:1-2) mahkota berada pada 10 tanduk. Ini menunjuk pada 10 raja yang menjadi ujung tombak antikris yang dikatakan dalam Wahyu 17. Sedangkan antikris adalah raja kedelapan.

Dari zaman ke zaman sampai pada zaman antikris, nabi palsu, perempuan sundal berusaha menajiskan dan menyesatkan umat manusia. Kemudian Tuhan turun menangkap antikris dan nabi palsu dilemparkan kedalam Naraka (Wahyu 19:20-21). Sedangkan naga iblis di rantai selama 1000 tahun dan dimasukkan pada lubang tak terduga dalamnya (Wahyu 20:1-3). Dan perempuan sundal dihancurkan oleh antikris sendiri.(Wahyu 17:16-18)

 

Iklan

20 Komentar

 1. Djen Oroh

  Haleluyah…
  Tulisannya makin lengkap… Makin berkualitas… Puji Tuhan. Kudoakan Hikmat Tuhan makin dicurahkan kepada Pdt Rolly, kiranya Tuhan makin membukakan rahasia Firman Tuhan, makin menyatakan rahasia pembentukkan karakter Kristus (sempurna) dalam hidup gereja penganten. Haleluyah…
  Selain tulisan makin berbobot, foto/gambar Pak Rolly juga makin keren, dengan senyum khas… Haleluyah… Terus maju, kabarkan injilnya diseluruh bangsa

  • amin Tuhan berkati pdt Jen Oroh semakin berkarya.tks doa dan dorongannya amin salam buat kel rekan-rekan dan jemaat.

 2. susan kalesaran

  puji Tuhan, kita lebih dikuatkan…, tulisan ini menjadi berkat bg banyak orang
  maju terus om Rolly.. Tuhan memberkati

  • amin…pdt susan Tuhan beserta selalu kel dan pelayanan dan salam dari kami buat ibu dan gembala dan jemaat gereja cahaya rohkudus.Duykung dalam doa ya Tuhan berkati

 3. HERRY JM RONDONUWU

  PUJI TUHAN HALLELUYAH TIM SAFARI AKAN SEMAKIN DIPAKAI TUHAN DAN DOA KAMI SUKSES SELALU,SELAMAT BERJUANG KAMI AKAN SELALU MENANTI KEHADIRAN TIM SAFARI UNTUK MEMBERKATI..
  PROVENSI RIAU
  DR HERRY RONDONUWU & JEMAAT GESBA PEKANBARU
  GBU 🙂

  • amin Doakan selalu…Tuhan beserta sealu….

   • alyce

    Terima kasih Pdt. Dengan hasil penulisan ini saya mampu membagikan dan menjelaskan kepada orang lain tentang akhir zaman dan siapa kristus yang sebenarnya…

   • Tkx Tuhan berkati telah berkunjung dan meneruskan berita ini kepada orang lain…..untuk menjadi berkat….haleluya

 4. pedang pora

  shallomm…
  cerita yg seru nih pak.. dri kejadian -wahyu terungkap dg jelas..

  sy mau nanya pak..
  apakah 1 hari adalah 1000th? standar perhitungan waktu spt itukah yg dianut dalam alkitab?

  2 Petrus 3:8 Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari.

  mohon jawaban pak
  Gbu

  • shalom terima kasih sudah bertanya,,,perhitungan 1 hari adalah 1000 tahun sesuai dgengan firman yaitu dalam maz 90:4 dan II petrus 3:8,,,bahwa 1 hari bagi Tuhan sedangkan bagi manusia itu 1000 tahun…ini perhitungan stadar Firman Tuhan,,,,,Tuhan berkati ya

 5. Sungguh tulisan pewahyuan ini MEMBERKATIKU dan akan disebarkan ke sahabat dan saudaraku,makasih Pak Pdt Rolly kami doakan semakin dipakai Tuhan amim

  • Tuhan berkati saudari Winda Wilar sudah mengambil bagian untuk menyebarkan pelajaran ini….semua untuk kemuliaan nama Tuhan..

 6. STANLY TAGHUPIA

  seperti halnya perjalanan dari eden sampai yerusalem baru,begitupun juga tingkatan Rohani umat Tuhan ( organisme ) haruslah terus dibangun sampai tingkat yang sempurna ( perhatikan pembangunan 7 tingkat iman dlm Tabernakel yg dirohanikan),teruslah maju untuk membangun tempat kediaman Roh Kudus ( 1 kor 3:16,1 kor 6:19) sampai kita menikah dengan Tuhan YESUS KRISTUS,AMIN.

  • amen…Tuhan telah menerangi dengan firman jalanNya menuju Yerusalem Baru…tetaplah berjuang untuk mencapai Yerusalem baru sebab disana tempat mempelai Surgawi tinggal….

  • amen standar pembangunan gereja awal telah didasari Petrus yang dipercayakan kunci kerajaan Surga…maka Petrus membuka kunci kerajaan surga dengan 3 hal yaitu 1.bertobat…2.memberi diri dibazbtis..3.beroleh anugrah/karunia Roh….maka terbangun 7 tingkat iman yang disejajarkan degan tabernakel…

   • STANLY TAGHUPIA

    benar sekali dan jika sudah sampai ke tingkat memperoleh anugerah2 Roh kudus dan menghasilkan buah2 roh kudus maka akan disempurnakan Roh,jiwa dan tubuh pada kegerakan besar ( hujan akhir ) dan mendahuluinya satu tanda pemulihan akan terjadi seperti dalam nubuatan yoel yaitu adanya pemulihan bukan saja berkat jasmani tetapi terlebih berkat Rohani ( yoel 2:19,23-27),maka Tuhan akan menyebut kita umat-NYA/milik kepunyaan-NYA,haleluya bagi DIA RAJA DIATAS SEGALA RAJA,NANTIKANLAH DIA SEPERTI KITA MENANTIKAN FAJAR DI PAGI HARI,AMEN

   • amen….Tuhan berkati Stanly dan kel

   • amen Tuhan berkati Stanly kel dan pelayanan

 7. Anak Tuhan :D

  Syaloom Pak Pdt. Rolly Rorong..
  Saya ingin menanyakan,

  untuk dibaptis dengan air, min. kita harus berumur berapa?
  Terima Kasih 🙂

  Tuhan Yesus Memberkati 🙂

  • Tuhan berkati sudah berkunjung dan mengambil bagian dlm bertanya….ada tingkatan umur manusia yg disebut bayi,anak2,remaja dewasa,lanjut usia….utk babtisan air melewati tingkat anak yaitu umur 12 thn,,..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: